Mimostrangalia dulcis Lepturinae  Lepturini
Mimostrangalia dulcis (Bates, 1884)
var. kinoshitai Kano, male

Distribution:
Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu, Yakushima)