Macrotoma (Bandar) pascoei formosae Prioninae  Macrotomini
Macrotoma (Bandar) pascoei formosae Gressitt, 1938
male, Ryukyu (Japan)

Distribution:
China (Taiwan), Japan (Ryukyu: Ishigaki)