Chlorophorus kanoi Cerambycinae  Clytini
Chlorophorus kanoi Hayashi, 1963
pair, Japan

Distribution:
Japan