Eurypoda (Eurypoda) antennata antennata Prioninae  Eurypodini
Eurypoda (Eurypoda) antennata antennata Saunders, 1853
male

Distribution:
China, Taiwan