Obrida fascialis Cerambycinae  Pytheini
Obrida fascialis (White, 1846)


Distribution:
Australia