Centrodera decolorata Lepturinae  Xylosteini
Centrodera decolorata (Harris, 1841)
Canada

Distribution:
Canada, USA