Eurypoda (Neoprion) batesi Prioninae  Eurypodini
Eurypoda (Neoprion) batesi Gahan, 1894
female, Japan

Distribution:
Japan (Honshu, Shikoku, Yakushima, Ryukyu: Amami-‘shima Tokun‘shima, Okinawa), Korea, se China, n Vietnam